Regulamin

Regulamin organizacyjny 

Centrum Terapii Kończyny Górnej Spółka Jawna

§ 1

[podstawa działania]

Centrum Terapii Kończyny Górnej Spółka Jawna działa na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej 

b) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

2) wpisu grupowej praktyki fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

3) niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.

§ 2

[miejsce udzielania świadczeń]

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia mieszczące się w Centrum Terapii Kończyny Górnej pod adresem: ul. Pułaskiego 42G, 50-443 Wrocław.

§ 3

[cel i zadania]

1. Podstawowym celem grupowej praktyki fizjoterapeutycznej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie fizjoterapii.

2. Zadaniem grupowej praktyki fizjoterapeutycznej jest:

a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii;

b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii;

c) diagnostyka i poradnictwo w zakresie fizjoterapii;

d) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;

e) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej grupowej praktyki fizjoterapeutycznej.
§ 4

[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]


1. Integralną częścią organizacyjną służącą obsłudze Zakładu jest sekretariat – rejestracja wraz z archiwum.

2. Kierownikiem Centrum Terapii Kończyny Górnej jest mgr Mateusz Kuźniecow.§ 5

[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

W ramach grupowej praktyki fizjoterapeutycznej Centrum Terapii Kończyny Górnej udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej.

§ 6

[zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktura przelewowa.

3. W Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.

4. Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00. 

5. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

6. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich za pośrednictwem prawnego opiekuna:

1) w siedzibie Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna,

2) telefonicznie pod numerem: 798 898 541,

3) internetowo:

4przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@ctkg.pl

7Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje z fizjoterapeutą, z którym wcześniej uzgodnił termin i godzinę terapii. W razie braku możliwości zgłoszenia się na zabiegi w wyznaczonym terminie, pacjent ma obowiązek poinformowania o tym problemie najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem fizjoterapii/wizyty. Anulowania zabiegów fizjoterapii lub wizyty fizjoterapeutycznej można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem 796 898 541. W przypadku, kiedy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania terminu wizyty, ponosi 100% kosztu ustalonej wizyty jednego dnia zabiegowego. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach losowych, na prośbę pacjenta, możliwe jest odstąpienie od ponoszenia kosztu ustalonej wizyty po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

§ 7

[przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.

2. Przy pierwszej wizycie w Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:

1) podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;

2) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

3) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

4) zapoznać się z Regulaminem;

5) zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych;

6) podpisać zgodę na fizjoterapię;

7) na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna.

4. Osoba mająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:

1) przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta;

2) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii lub fizykoterapii i poinformowania o nim pacjenta;

3) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

5. Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna udziela tylko płatnych świadczeń zdrowotnych.

6. Przed przystąpieniem do świadczenia fizjoterapeutycznego, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i zakresem świadczenia zdrowotnego ustala się z pacjentem koszty tego świadczenia.


7. Pacjent może zrezygnować z zaproponowanego świadczenia zdrowotnego.

8. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna do Kierownika Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna.

§ 8

[współpraca z innymi podmiotami]

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 9

[udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta lub poprzez upoważnioną osobę bliską do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Pacjent może złożyć żądanie tylko w formie osobistej lub poprzez upoważnioną osobę bliską do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna;

2) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);

3) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;

4) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie fizjoterapeuta prowadzący danego Pacjenta.

4. Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

§ 10

[postanowienia dodatkowe]

1. Na terenie Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

2. Zakazuje się wstępu na teren Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

4. Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna.


5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Terapii Kończyny Górnej są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do zaleceń personelu.§ 11

[przepisy końcowe]

1. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Centrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.ctkg.com lub w rejestracji na żądanie pacjenta.


3. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej nadanej przez Kierownika i ogłoszenia tych zmian w siedzibieCentrum Terapii Kończyny Górnej sp. jawna i dostępem do tej informacji w recepcji Centrum Terapii Kończyny Górnej oraz na stronie internetowej Centrum Terapii Kończyny Górnej. Zmiany regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po dniu jego ogłoszenia.
Kierownik

Mateusz KuźniecowCennik:

Pierwsza wizyta (konsultacja fizjoterapeutyczna + terapia indywidualna) 130 zł

Terapia indywidualna (terapia manualna, ćwiczenia, fizykoterapia) 130 zł

Terapia manualna (30 minut) 70 zł

Masaż leczniczy w obrębie kończyny górnej (30 minut) 70 zł

Elektroterapia 12 zł

Elektrostymulacja 12 zł

Lampa Sollux 12 zł

Krioterapia 12 zł


Kierownik

Mateusz Kuźniecow