Regulamin

Regulamin organizacyjny Podmiotu Leczniczego

Centrum Terapii Kończyny Górnej Spółka Jawna

§ 1

[podstawa działania]

Centrum Terapii Kończyny Górnej Spółka Jawna jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej

b) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000227862 organ rejestrowy: Wojewoda dolnośląski, data wpisu do rejestru 17.03.2020

3) niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.

§ 2

[oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego]

  1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Centrum Terapii Kończyny Górnej Spółka Jawna, dalej: „Podmiot”.

  2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w Zakładzie Leczniczym przy ul. Pułaskiego 42G, 50-443 Wrocław.

§ 3

[miejsce udzielania świadczeń]

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Pułaskiego 42G, 50-443 Wrocław.

§ 4

[cel i zadania]

1. Podstawowym celem Podmiotu prowadzącego Zakład Leczniczy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie fizjoterapii.

2. Zadaniem Podmiotu jest:

a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii;

b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii;

c) diagnostyka i poradnictwo w zakresie fizjoterapii;

d) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;

e) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§ 5

[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest Zakład Leczniczy przy ul. Pułaskiego 42G, 50-443 Wrocław.

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

a) pracownia fizjoterapii (kod 001)
b) pracownia fizykoterapii (kod 002)

c) pracownia kinezyterapii (kod 003)
d) pracownia krioterapii (kod 004)
e) pracownia masażu leczniczego (kod 005)

3. Integralną częścią organizacyjną służącą obsłudze Zakładu jest sekretariat – rejestracja wraz z archiwum.

4. Kierownikiem Zakładu Leczniczego jest mgr Mateusz Kuźniecow.

 

§ 6

[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

W ramach Podmiotu Leczniczego Zakład Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej.

§ 7

[zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Podstawowymi świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Zakład Leczniczy w ramach jego komórek organizacyjnych są:
1) Fizykoterapia w zakresie wymienionym w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu
2) Kinezyterapia,
3) Krioterapia,
4) Masaż leczniczy,
5) Pracownia fizjoterapii,

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa.

4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.

5. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich za pośrednictwem prawnego opiekuna:

1) w siedzibie Podmiotu,

2) telefonicznie pod numerem: 798 898 541,

3) internetowo:

a) przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@ctkg.pl

8. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje z fizjoterapeutą, z którym wcześniej uzgodnił termin i godzinę terapii. W razie braku możliwości zgłoszenia się na zabiegi w wyznaczonym terminie, pacjent ma obowiązek poinformowania o tym problemie najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem fizjoterapii /wizyty. Anulowania zabiegów fizjoterapii lub wizyty fizjoterapeutycznej można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem 796 898 541. W przypadku, kiedy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania terminu wizyty, ponosi 50% kosztu ustalonej wizyty jednego dnia zabiegowego. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach losowych, na prośbę pacjenta, możliwe jest odstąpienie od ponoszenia 50% kosztu ustalonej wizyty po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Kierownika Zakładu Leczniczego.

§ 8

[przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.

2. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:

1) podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;

2) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

3) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

4) zapoznać się z Regulaminem;

5) zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych;

6) podpisać zgodę na fizjoterapię;

7) na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.

5. Osoba mająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:

1) przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta;

2) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii lub fizykoterapii i poinformowania o nim pacjenta;

3) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

6. Podmiot Leczniczy udziela tylko płatnych świadczeń zdrowotnych.

7. Przed przystąpieniem do świadczenia fizjoterapeutycznego, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i zakresem świadczenia zdrowotnego ustala się z pacjentem koszty tego świadczenia.


8. Pacjent może zrezygnować z zaproponowanego świadczenia zdrowotnego.

9. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Kierownika Zakładu.

§ 9

[współpraca z innymi podmiotami]

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.

2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 10

[udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta lub poprzez upoważnioną osobę bliską do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Pacjent może złożyć żądanie tylko w formie osobistej lub poprzez upoważnioną osobę bliską do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w Zakładzie Leczniczym Podmiotu;

2) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);

3) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;

4) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Kierownik Zakładu Leczniczego.

4. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

§ 11

[postanowienia dodatkowe]

1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

2. Zakazuje się wstępu na teren Zakładu Leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

4. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie Zakładu Leczniczego.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Terapii Kończyny Górnej są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do zaleceń personelu.

§ 12

[przepisy końcowe]

1. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.ctkg.pl lub w rejestracji na żądanie pacjenta.

3. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej nadanej przez Kierownika Zakładu Leczniczego i ogłoszenia tych zmian w siedzibie Zakładu i dostępem do tej informacji w recepcji Centrum Terapii Kończyny Górnej oraz na stronie internetowej Centrum Terapii Kończyny Górnej. Zmiany regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po dniu jego ogłoszenia.

 

 

 

Kierownik Zakładu

Mateusz Kuźniecow

 

Cennik:

Pierwsza wizyta (konsultacja fizjoterapeutyczna + terapia indywidualna) 120 zł

Terapia indywidualna (terapia manualna, ćwiczenia, fizykoterapia) 120 zł

Terapia manualna (30 minut) 60 zł

Masaż leczniczy w obrębie kończyny górnej (30 minut) 60 zł

Elektroterapia 12 zł

Elektrostymulacja 12 zł

Lampa Sollux 12 zł

Krioterapia 12 zł

Kierownik Zakładu

Mateusz Kuźniecow